Συχνές Ερωτήσεις

eQualSuite can support any number of concurrent users without restrictions, even if they are located in remote sites, provided that LAN or VPN connectivity exists.

To eQualSuite μπορεί να υποστηρίξει όσους ταυτόχρονους χρήστες επιθυμείτε χωρίς κανέναν περιορισμό, ακόμα και σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχει σύνδεση LAN ή VPN.

The data storage limit depends on the database used for storage. In practice there are no limits!

Το όριο αποθήκευσης δεδομένων εξαρτάται από τη Βάση Δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση. Στην πράξη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός!

The software licenses can be easily transferred among employees, while thanks to the assignment of rights/ roles based on the organizational structure, assignment of roles/ rights to users is updated automatically as the company structure changes.

Οι άδειες του λογισμικού μπορούν να μετακινηθούν από τους εργαζόμενους που αποχωρούν και να τοποθετηθούν στους νέους, ενώ χάρη στη σύνδεση των ενσωματωμένων δικαιωμάτων/ ρόλων με την οργανωτική δομή, η ανάθεση των ρόλων στους νέους χρήστες γίνεται αυτόματα με την ενημέρωση του οργανογράμματος.

Το eQualSuite αυτόματα σας στέλνει e-mail ενημέρωσης και άμεσα εμφανίζει τη συγκεκριμένη ενέργεια στην καρτέλα ενεργειών σας, καθώς και στην αντίστοιχη καρτέλα του προϊσταμένου σας.

eQualSuite automatically send an e-mail notification and instantly displays the specific task at your dashboard as well as at corresponding dashboard of your boss.

You can upload the document to eQualSuite as an attachment together with the description of the complaint and avoid duplicate records and paper.

Μπορείτε να το ανεβάσετε στο eQualSuite ως επισυναπτόμενο αρχείο στην περιγραφή του παραπόνου και να μην τηρείτε διπλό αρχείο.

Μόλις ανεβάσετε στο eQualSuite τη νέα έκδοση του εγγράφου σας, το προσωπικό θα ενημερωθεί αυτόματα με e-mail, το οποίο θα περιέχει και συνοπτική περιγραφή των αλλαγών που κάνατε (εφόσον το επιλέξετε). Δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου διανομή του εγγράφου, καθώς όλοι θα έχουν πλέον πρόσβαση μόνον στη νέα έκδοση, εκτός από προκαθορισμένους χρήστες (π.χ. ο υπεύθυνος του συστήματος) που έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των εγγράφων.

When you upload a new version of a document to eQualSuite, your staff will be notified automatically via e-mail, which contains a brief description of the changes you made.There is no need to re-distribute the document, as everybody will now have access only to the new version, except for special users (such as the quality manager) that have access to all document versions.

Το eQualSuite ενημερώνει αυτόματα μέσω email το προσωπικό για τις σημαντικότερες διαδικασίες του Συστήματος: διανομή νέων εγγράφων, αναθεώρηση υφιστάμενων, πρόσκληση για νέα σεμινάρια, προγραμματισμός επιθεωρήσεων, ανάθεση έργων και ενεργειών, ανάγκη για αξιολόγηση ενεργειών που υλοποιήθηκαν, απαίτηση για αξιολόγηση περιστατικών και προβλημάτων, ανάθεση εργασιών συντήρησης, ελέγχου, διακρίβωσης και επισκευής εξοπλισμού, κλπ.

eQualSuite automatically informs staff via e-mail for core proceseses such as: distribution of new documents, revision of existing ones, training and audit scheduling, work and task assignment, evaluation of completed actions, investigation of incidents and problems, assignment of maintenance, inspection, calibration and repair work etc.

You can specify both rights of access and specific roles for staff. Then the staff can access only on certain operations records and is responsible for implementing certain stages of system procedures.

Μπορείτε να καθορίσετε τόσο δικαιώματα πρόσβασης όσο και συγκεκριμένους ρόλους για το προσωπικό. Έτσι το προσωπικό θα μπορεί να δει συγκεκριμένες λειτουργίες και εγγραφές και να είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση συγκεκριμένων σταδίων των διαδικασιών του Συστήματος.

“Management Dashboard” module of eQualSuite enables you to view on-line the pending management system actions, such as unaddressed complaints, incomplete corrective actions, not evaluated training, delayed maintenance of equipment, delayed projects and activities, etc.

Το eQualSuite σάς παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της λειτουργίας «Πίνακας Διαχείρισης», να βλέπετε on-line τις εκκρεμότητες για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως π.χ. παράπονα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν ή να αξιολογηθούν, εκπαιδεύσεις που πρέπει να αξιολογηθούν, καθυστερημένες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, υπερβάσεις προθεσμιών έργων και ενεργειών, κλπ.

The statistical analysis of complaints is conducted directly at the touch of a button. The report includes charts and statistics and can be printed or sent via email.

Η στατιστική επεξεργασία των παραπόνων γίνεται άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αναφορά περιλαμβάνει διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σταλεί μέσω email.

The eQualSuite allows you to search in any period for preventive maintenance (scheduled checks, calibrations and repairs) to be done and assign them electronically to anyone for any desired group of machines you choose (any part of the plant, production line, etc.).

Το eQualSuite σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα τις εργασίες προληπτικής συντήρησης (περιοδικών ελέγχων, διακριβώσεων και επισκευών) που πρέπει να γίνουν και να τις αναθέσετε ηλεκτρονικά σε όποιον επιθυμείτε και για όποια ομάδα μηχανημάτων εσείς διαλέξετε (ανά τμήμα του εργοστασίου, ανά γραμμή παραγωγής, κλπ).

Το eQualSuite σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δελτία εργασίας ανά υπεύθυνο που εσείς ορίζετε για να ενημερώνετε το τεχνικό προσωπικό για τις εργασίες. Η υλοποίηση του δελτίου εργασίας γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε αυτόματα να επαναπρογραμματισθούν οι εργασίες ή να ολοκληρωθούν όσες δεν είναι επαναλαμβανόμενες, π.χ. επισκευές, αναβαθμίσεις, μονταρίσματα.

The eQualSuite enables you to print work orders where you specify the technical staff for the work. The implementation of a work order is completed at the push of a button so that the works are automatically rescheduled or completed.

Ασφαλώς! Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων που θα επιλέξετε. Χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα backup της Βάσης Δεδομένων (π.χ. λειτουργία “Backup” στο Management Studio του Microsoft SQL Server/ SQL Server Express, “Export” στην Oracle, “mysqldump” για τη MySQL, “pg_dump” για την PostgreSQL) ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό πρόγραμμα backup.

Of course! All data is stored in the chosen database. Use the backup procedure of the database (eg running “Backup” in Management Studio in Microsoft SQL Server / SQL Server Express, “Export” to Oracle, “mysqldump” for MySQL, “pg_dump” for PostgreSQL) or any another compatible backup software.