Προτάσεις Βελτίωσης

Δώστε τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζομένους να πουν τις ιδέες τους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και να συμβάλλουν στην ποιότητα.

Η λειτουργία Προτάσεις Βελτίωσης του eQualSuite σάς δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις προτάσεις των εργαζομένων, να διερευνήσετε την εφικτότητά τους, να αναθέσετε, να παρακολουθήσετε και να αξιολογήσετε την υλοποίησή τους. Η αυτόματη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων θα αποδείξει κατά πόσον επιτυγχάνεται ένα κλίμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην επιχείρησή σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • δυνατότητα υποβολής προτάσεων, ιδεών, παρατηρήσεων από το προσωπικό προς εξουσιοδοτημένους χρήστες, που αξιολογούν τα δεδομένα και αποφασίζουν
  • εκκίνηση ενεργειών ως αποτέλεσμα αξιολόγησης των προτάσεων και ειδοποίηση αρμοδίων μέσω αποστολής e-mail
  • πλήρης και on – line παρακολούθηση όλων των φάσεων διαχείρισης μιας πρότασης βελτίωσης και των σχετιζόμενων ενεργειών και πρόσβαση στα στοιχεία της μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους
  • κατηγοριοποίηση και στατιστική επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης με βάση κριτήρια που καθορίζετε εσείς
  • εποπτεία όλων των προτάσεων ανά φάση, υπευθυνότητα, κατηγορία και αποστολή ειδοποιήσεων για υπέρβαση προθεσμιών, προκειμένου να διαχειρίζεστε έγκαιρα τις εκκρεμότητές σας
  • αυτόματη εξαγωγή KPI’s (Key Performance Indicators, δεικτών απόδοσης) που σχετίζονται με προτάσεις βελτίωσης και γραφική απεικόνισή τους