Έργα

Καθορίστε για κάθε έργο τον υπεύθυνο υλοποίησης, την ομάδα έργου και τις απαιτούμενες ενέργειες, την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης και τον προϋπολογισμό. Μπορείτε επίσης να τηρήσετε ημερολόγιο με τις σημαντικότερες εξελίξεις του Project.

Για κάθε ενέργεια καθορίστε τον υπεύθυνο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αναλύστε την σε περισσότερες υποενέργειες. Οι υπεύθυνοι των ενεργειών ενημερώνονται αυτόματα μέσω email.

Κατά την υλοποίηση η ομάδα έργου καταχωρεί τις ώρες απασχόλησης ανά ενέργεια και ο υπεύθυνος έργου ενημερώνεται on-line για την κατάσταση υλοποίησής της, ενώ παράλληλα παρακολουθεί εύκολα και άμεσα τη συνολική πρόοδο του project και το ποσοστό ολοκλήρωσής του. Εντοπίστε και διαχειριστείτε αποκλίσεις, αποφασίστε διορθωτικές ενέργειες, παρακολουθήσετε την υλοποίησή τους και αξιολογήστε την αποτελεσματικότητά σας στη διαχείριση έργων μέσω των ενσωματωμένων KPI’s του eQualSuite.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Προγραμματισμός έργων
  • Καθορισμός ενεργειών και υποενεργειών έργου
  • Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού υλοποίησης
  • Ορισμός υπευθύνου υλοποίησης και ομάδας έργου
  • Ωρομέτρηση απασχόλησης ομάδας έργου
  • Ημερολόγιο σημαντικότερων συμβάντων έργου
  • Προκαθορισμένοι ρόλοι σχεδιασμού έργων και ενεργειών
  • Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση έργων και ενεργειών
  • Σύνδεση με λειτουργία χειρισμού αποκλίσεων και υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών
  • Aυτόματη εξαγωγή KPI’s (Key Performance Indicators, δεικτών απόδοσης) που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων και γραφική απεικόνισή τους.