Αστοχίες Προϊόντων/ Υπηρεσιών

Όταν εντοπίζετε αστοχίες, ελαττώματα, μη συμμορφώσεις, προβλήματα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχετε στους πελάτες, εξασφαλίστε ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες θα διορθωθούν και ότι δε θα παρουσιασθεί στο μέλλον παρόμοιο πρόβλημα.

Η λειτουργία  Αστοχίες προϊόντων/ υπηρεσιών του eQualSuite σάς καθοδηγεί να διαχειριστείτε τέτοια προβλήματα, προβλέποντας εξουσιοδοτημένους χρήστες για να τα αξιολογήσουν και να αποφασίσουν το χειρισμό τους, συνδυάζοντας τις αστοχίες με την παρακολούθηση των επακόλουθων ενεργειών και δημιουργώντας KPI’s, reports και γραφήματα που θα διευκολύνουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • καταχώριση και διερεύνηση αστοχιών προϊόντων και υπηρεσιών από εξουσιοδοτημένους χρήστες
  • δυνατότητα εκκίνησης ενεργειών (αντιμετώπισης και διορθωτικών)
  • πλήρης και on – line παρακολούθηση όλων των φάσεων διαχείρισης κάθε αστοχίας και των σχετιζόμενων ενεργειών και πρόσβαση στα στοιχεία τους μόνο από τους χρήστες που εμπλέκονται
  • κατηγοριοποίηση και στατιστική επεξεργασία αστοχιών με βάση κριτήρια που καθορίζετε εσείς
  • παρακολούθηση κόστους αστοχιών
  • εποπτεία όλων των αστοχιών ανά φάση, υπευθυνότητα, κατηγορία και αποστολή ειδοποιήσεων για υπέρβαση προθεσμιών
  • αυτόματη εξαγωγή KPI’s (Key Performance Indicators, δεικτών απόδοσης) που σχετίζονται με αστοχίες υλικών / υπηρεσιών