Αστοχίες Υλικών Προμηθευτή

Διαχειριστείτε τις αστοχίες υλικών και υπηρεσιών προμηθευτών και υπεργολάβων από την καταγραφή τους μέχρι το κλείσιμό τους, εύκολα και αποτελεσματικά, ενημερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους και λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις που επιδρούν στο λειτουργικό κόστος.

Η λειτουργία Αστοχίες Υλικών Προμηθευτή του eQualSuite σάς διευκολύνει και σας καθοδηγεί στη διερεύνηση και την αξιολόγηση αστοχιών προμηθευτών, στην εκτίμηση του κόστους τους και στην ανάθεση, παρακολούθηση και follow–up των απαραίτητων ενεργειών. Όλα τα στοιχεία καταγράφονται στο ιστορικό του προμηθευτή και επηρεάζουν την αξιολόγησή του. Η on–line στατιστική επεξεργασία και γραφική απεικόνιση των δεδομένων θα σας βοηθήσει στην επιλογή του συμφερότερου προμηθευτή.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • καταχώριση και διερεύνηση αστοχιών υλικών και υπηρεσιών προμηθευτών και υπεργολάβων από εξουσιοδοτημένους χρήστες και αυτόματη συσχέτισή τους με την αξιολόγηση προμηθευτών/ υπεργολάβων
  • δυνατότητα εκκίνησης ενεργειών (αντιμετώπισης και διορθωτικών)
  • πλήρης και on – line παρακολούθηση όλων των φάσεων διαχείρισης κάθε αστοχίας και των σχετιζόμενων ενεργειών και πρόσβαση στα στοιχεία τους μόνο από τους χρήστες που εμπλέκονται
  • κατηγοριοποίηση και στατιστική επεξεργασία αστοχιών με βάση κριτήρια που καθορίζετε εσείς
  • παρακολούθηση κόστους αστοχιών
  • εποπτεία όλων των αστοχιών ανά φάση, υπευθυνότητα, κατηγορία και αποστολή ειδοποιήσεων για υπέρβαση προθεσμιών
  • αυτόματη εξαγωγή KPI’s (Key Performance Indicators, δεικτών απόδοσης) που σχετίζονται με αστοχίες υλικών/ υπηρεσιών προμηθευτών/ υπεργολάβων